Om PAB

PAB er en almen boligforening, som blev stiftet den 25. september 1943 med det formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet byggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger. 

PAB råder i øjeblikket over mere end 4.000 boliger fordelt på 25 afdelinger. Afdelingerne er bygget i perioden 1948 til 2022 og er udført i såvel mursten som beton. 

Bebyggelserne omfatter både højhuse, rækkehuse, tæt/lavt byggeri og traditionelle etagebyggerier og varierer derfor en del i udseende. 

Alle boliger er centralt placeret i forhold til indkøb og offentlige transportmidler. 

 

Foto: PAB's første bebyggelse, Postparken, som blev opført i perioden 1946-48.

 

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er PAB's øverste myndighed og består af boligorganisationens organisationsbestyrelse og de af afdelingerne valgte repræsentantskabsmedlemmer. Hver afdeling vælger 1 medlem til repræsentantskabet for hver påbegyndt 100 husstande.

De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formanden for boligorganisationens organisationsbestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet.

Repræsentantskabet træffer beslutning om valg af revisor og administrator, køb, salg eller forandring af ejendomme, beslutning om nedlæggelse af boligafdelinger, ændring af vedtægterne, eventuel opløsning osv.

Repræsentantskabets kompetence fremgår af PAB's vedtægter.

Organisationsbestyrelse

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse og driften af PAB. Herunder ansvaret for budgetlægning, regnskabsaflæggelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger medlemmerne til organisationsbestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejer og disses myndige husstandsmedlemmer. Bolighavende ejendomsfunktionærer i PAB er ikke valgbare til organisationsbestyrelsen. Samtidig med valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen vælges 2 suppleanter for disse.

Bestyrelsens opgaver og pligter er beskrevet flere steder i loven og dens kompetence fremgår af vedtægter for PAB.

Bestyrelsen har overladt en del af sin kompetence til FA09 der skal sørge for, at PAB bliver drevet efter gældende love og regler.

Medlemmer af organisationsbestyrelsen

Nikolaj Jørgensen

Organisationsbestyrelse, formand

Niels Kristian Bjerg

Organisationsbestyrelse, næstformand

Kai Dinesen

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Børge Stendersø

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Jens Gregersen

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Kent Just Christensen

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Elsebeth Ikkala Reventlow

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Leder du efter andre dokumenter?

Log på BeboerWeb eller BestyrelsesWeb for at se dokumenter vedr. møder, økonomi, m.v.

Dokumenter vedr. din boligafdeling?

Se alle dokumenter vedr. boligafdelingen på den enkelte afdelings hjemmeside eller på BeboerWeb.